EN / NL

Vogelenmarkt Antwerpen

Als een van de laatste landen in Europa staat België het nog altijd toe dat huisdieren, zoals konijnen, hamsters, cavia’s, pluimvee en exotische vogels op de Vogelenmarkt worden verkocht. Specialisten van Faunawatch hebben onderzoek gedaan naar het welzijn van de dieren op de Vogelenmarkt van Antwerpen gebaseerd op de 5 vrijheden, waarop de door de Europese Unie aangenomen wet voor de verbetering van het welzijn van dieren is gebaseerd. Deze 5 vrijheden zijn als volgt:

  • Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen.
  • Dieren zijn vrij van fysiek en fysiologisch ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats.
  • Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling.
  • Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen.
  • Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Leden van het Faunawatch-team hebben waargenomen dat dieren op de Vogelenmarkt tekenen vertonen van o.a. angst en stress. Sociale en lichamelijke stress onderdrukt bij mens en dier het immuunsysteem, met negatieve gevolgen voor prestaties, gedrag en de mentale toestand, waardoor het algemene welzijn ernstig wordt benadeeld.

Dieren worden regelmatig met veel soortgenoten in een kleine kooi gehouden. Dit zorgt voor competitie voor voer en water. Vooral bij kleine vogels met een hoge stofwisseling kan dit al snel fataal zijn. Dit is in strijd met de eerste vrijheid.

De dieren hebben fysiek ongemak in het kader van een beperkte bewegingsruimte. Zo kunnen vogels bijvoorbeeld niet hun vleugels uit slaan en vliegen. Ook het sociaal huisvesten van solitaire soorten zorgt voor agressie, angst en stress. Dit is in strijd met de tweede vrijheid.

In veel gevallen een verhoogd risico op ziekteoverdracht door het samenbrengen van dieren van verschillende bronnen. Bij vogels, maar ook bij konijnen en knaagdieren, kan daarbij ook nog sprake zijn voor een risico voor de volksgezondheid met name als er gedacht wordt aan papegaaienziekten (zoönose). Er zijn diverse gevallen daarvan bekend. Dieren die op de Vogelenmarkt terecht komen worden niet verplicht gecontroleerd op besmettelijke ziekten zoals schimmelinfecties, ectoparasieten, coccidiose en psittacose bij vogels, waar diverse uitbraken van zijn gerapporteerd bij dergelijke bijeenkomsten, die ook nog een probleem voor de menselijke gezondheid vormen. Dit is in strijd met de derde vrijheid.

Dieren staan, zowel tijdens het transport naar de markt, als op de markt zelf, bloot aan angst en stress, door externe stressoren, zoals slechte weersomstandigheden, lawaai, tekortschietende behuizing en leefomgeving. Dit is in strijd met de vierde vrijheid.

Tevens is er een beperking van natuurlijk gedrag door een niet geschikte huisvesting. Met name het niet aanwezig zijn van een schuilgelegenheid is op de Vogelenmarkt een groot probleem, aangezien daarmee veel stress en angst gepaard gaat. Dit is in strijd met de vijfde vrijheid.

Uit het onderzoek van Faunawatch blijkt dus dat het welzijn van de dieren op de Vogelenmarkt in Antwerpen niet voldoet aan deze 5 vrijheden en dus in strijd is met de Europese regelgeving inzake dierenwelzijn. Er is dan ook dringend actie nodig om het welzijn van deze dieren te verbeteren.

Bovenstaand is een summiere weergave van alle bevindingen. Verdere informatie kan verstrekt worden.

De Europese regelgeving inzake dierenwelzijn ligt verspreid over een aantal verordeningen en richtlijnen (o.m. Verordening nr. 1771/94, nr. 1/2005, nr. 1099/2009, nr. 576/2013; Richtlijnen nr. 1999/74/EG, nr. 2010/63/EU), en valt onder de bevoegdheid van de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. De dierenwelzijnswet van 1986 vormt het wettelijk kader.